STATUT FUNDACJI WOLF ZONE

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja „WOLF ZONE” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jerzego Łąckiego oraz Katarzynę Kordylewską.

Zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 19.04.2021r. Repertorium A 6967/2021 sporządzonym przez notariusza Piotra Łaźniaka Kancelaria Notarialna w Koninie, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja jest apolityczna.

§3

Fundacja ma osobowość prawną z chwilą wpisania jej do rejestru KRS.

§4

1. Siedzibą Fundacji jest wieś Wilczyn.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć oddziały zamiejscowe oraz inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.
5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
6. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§5

Właściwym ministrem ze względów na cele fundacji jest Minister właściwy do spraw edukacji.

§6

Cele i zasady działania Fundacji

Celami Fundacji są:
1. Działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów.
2. Działalność kulturalna.
3. Działalność charytatywna.
4. Działalność naukowa.
5. Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu.
6. Działalność w zakresie ochrony środowiska.
7. Działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
8. Działalność w zakresie kultu religijnego.
9. Działalność w zakresie wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrywania wsi w wodę.

§7

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności poprzez:

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury.
2. Organizowanie projektów i programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w tym projektów mających na celu niwelowanie problemów społecznych.
3. Prowadzenie wykładów, warsztatów, szkoleń, konferencji oraz różnorakich akcji społecznych, oświatowych i edukacyjnych.
4. Organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz rozwojowych długoterminowych, krótkoterminowych oraz doraźnych.
5. Organizowanie i prowadzenie krajowej i międzynarodowej działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej.
6. Wspieranie, promocja i upowszechnianie wszystkich dziedzin kultury.
7. Popieranie i propagowanie rozwoju intelektualnego społeczeństwa polskiego poprzez działania mające na celu zwiększanie świadomości społecznej, w zakresie ochrony przyrody, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej. 8. Działania mające na celu wspieranie ochrony środowiska, przywrócenia populacji zagrożonych roślin i zwierząt.
9. Budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego i propagowanie idei demokratycznych.
10. Prowadzenie działań na rzecz zapewnienia równości ludziom, bez względu na płeć, rasę, pochodzenie, status ekonomiczny i społeczny.
11. Zapobieganie, poprzez edukację, sztukę i rozwój kulturalny różnorakim problemom społecznych.
12. Wspieranie aktywności artystycznej i społecznej, poprzez organizowanie wystaw, imprez kulturalnych, wernisaży, pokazów, koncertów, eventów, happeningów, spektakli i innych form działalności społeczno – kulturalnej.
13. Współpracę z artystami, nauczycielami, animatorami kultury, krytykami, psychologami, psychoterapeutami, trenerami oraz wolontariuszami.
14. Współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w tym z organizacjami i instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym i mediami, w tym podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową;
15. Propagowanie ochrony środowiska i ekorozwoju oraz organizację nowych form popularyzacji tych idei.
16. Organizację działań na rzecz macierzyństwa, ojcostwa, rodzicielstwa i rodziny.

§8

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
2. Fundacja w ramach prowadzonej działalności może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim samym profilu działania.

 

Majątek i dochody Fundacji

§9

Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz Założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundacje w toku działania.

§10

Dochody Fundacji pochodzą z :
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji, subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. odsetek bankowych oraz innych dochodów kapitałowych

§11

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczeni jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§12

Fundacja nie może:

1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie”).
2. Przekazywać majątku organizacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególnie jeśli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywać majątku organizacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Organy Fundacji

§ 13

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem,
2. Fundacja może posiadać Radę Fundacji,
3. Do kompetencji Fundatorów należy;
a. powoływanie i odwoływanie członków zarządu oraz Rady Fundacji,
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium,
c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji.
4. Fundatorzy podejmują swoje decyzje w formie uchwał .
5. Fundatorzy podejmują uchwały na wniosek pozostałych organów Fundacji lub samodzielnie.
6. Fundatorzy w ramach swoich kompetencji podejmują decyzje w drodze jednomyślnej uchwały.

Zarząd Fundacji
§ 14

1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób, powoływany i odwoływany przez Fundatorów drodze jednomyślnej uchwały na czas nieoznaczony.
2. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.
3. Zarząd ma prawo kooptacji nowych członków nie więcej jednak niż ½ składu.
Strona6
4. Członkostwo członka Zarządu wygasa w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) śmierci
c) odwołania członka Zarządu zgodnie z ust.6 poniżej.
5. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
b) nienależytego wypełniania funkcji w Zarządzie
c) istotnego naruszenia postanowień niniejszego statutu
d) skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
6. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu jest jego prezesem.
7. Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję honorowo lub odpłatnie. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustalają Fundatorzy w drodze uchwały

§15

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
a) sporządzanie planów pracy i budżetu,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji i innych przysposobień majątkowych,
f) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji

§16

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§17

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
3. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego lub metodą obiegową przez składanie podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych członków Zarządu.

Sposób Reprezentacji

§18

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do oświadczenia w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych składa Prezes Zarządu
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
3. Do składania oświadczeń woli w pozostałych sprawach Fundacji upoważniony jest samodzielnie każdy z Członków Zarządu.
4. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.

Zmiana Statutu

§19

1. Statut może być zmieniany.
2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Zmiany statutu mogą dotyczyć również celów, dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją

§20

1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o zbieżnych celach na warunkach określonych umową obu Fundacji.
2. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmują Fundatorzy udzielając Prezesowi Zarządu upoważnienia do podpisania umowy, o której mowa w ust.1.

Likwidacja Fundacji

§21

1. Decyzję o likwidacji Fundacji Fundatorzy podejmują w drodze jednomyślnej uchwały.
2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpanie się jej środków finansowych i majątku, na podstawie decyzji podjętej przez Fundatorów.
3. Likwidacje Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Fundatorów.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przekazane na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

Decyzje zastrzeżone dla Fundatorów

§ 22

1. Ilekroć niniejszy statut przewiduje podjęcie określonych decyzji lub wyrażenie zgody przez Fundatora, w sprawie trybu podjęcia decyzji przez Fundatora stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
2. Fundatorzy podejmują zastrzeżone dla nich decyzje na wniosek Zarządu Fundacji, bądź co najmniej jednego Fundatora.
3. W razie śmierci Fundatora całość kompetencji Fundatorów przejmuje drugi Fundator, który decyzje podejmuje jednoosobowo. W razie śmierci ostatniego Fundatora Zarząd zobowiązany jest zmienić statut Fundacji